STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin korzystania z GCI
 Aktualności
 Ogłoszenie
 oferty pracy PUP
 Praca
 Kursy i Szkolenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Unia Europejska
 Informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 Wolontariat
 Kontakt
 • Wolontariat

  WOLONTARIAT

  Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. /Definicja opracowana przez Sieć Centr Wolontariatu/
  Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, który oznacza: "dobrowolny" lub "chętny".
  Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezpłatnie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas. Nie musi on mieć dużego doświadczenia zawodowego, biegle posługiwać się komputerem czy znać perfekcyjnie język obcy, nie musi być też w pełni sprawny fizycznie. Jednak w niektórych przypadkach od wolontariusza oczekuje się posiadania kwalifikacji odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.
  Status wolontariusza
  Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową jest porozumienie, które określa ono zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie.
  Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.
  Wolontariusz powinien:
  - Posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa).
  Wolontariuszowi przysługuje:
  - Zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.
  Wolontariuszowi mogą przysługiwać:
  - Świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
  Organizacja pozarządowa korzystająca z pomocy wolontariusza:
  - na jego żądanie potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń;
  - informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;
  - informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  - zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  - pokrywa koszty podróży służbowych i diet;
  - zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
  - może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń;

  Informacje dotyczące wolontariatu zarówno w Polsce, jak i za granicą, znajdziesz m.in. na stronach:

  http://wolontariat.ngo.pl/labeo

  http://www.wolontariat.pl/

  http://www.1praca.gov.pl/wolontariat.php

  http://www.youth.org.pl/ (Narodowa Agencja Programu "Młodzież")

  http://www.pah.org.pl/ (Polska Akcja Humanitarna)

  http://www.mojaafryka.org.pl/ (Fundacja Moja Afryka)

  http://www.salos.pl/ (Salezjański Wolontariat Misyjny)

  http://www.jedenswiat.org.pl/ (Stowarzyszenie Jeden Świat)

  http://www.schuman.org.pl/ (Polska Fundacja im. Roberta Schumana)

  http://maitri.diecezja.gda.pl/ (Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

  http://www.idealist.org/ (Action Without Borders)

  www.helpx.net/index.htm (Help Exchange)

  http://www.unv.org/ ; http://www.undp.org.pl/ (Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych)

  http://www.vfp.org/ (Volunteer for Peace)

  http://www.volunteer.org.nz/ (The Global Volunteer Network )

  http://www.ecovolunteer.org/ (Ecovolunteer web site)