STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin korzystania z GCI
 Aktualności
 Ogłoszenie
 oferty pracy PUP
 Praca
 Kursy i Szkolenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Unia Europejska
 Informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 Wolontariat
 Kontakt
 • Regulamin korzystania z GCI

  GMINNE CENTRUM INFORMACJI
  W GMINIE RECZ

  Regulamin korzystania z wyposażenia
  Gminnego Centrum Informacji

  1. Gminne Centrum Informacji otwarte jest od poniedziałku do
  piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 20:00.

  2. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany jest tylko podczas obecności pracowników i wolontariuszy i pod ich nadzorem.

  3. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

  4. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z opiekunami GCI i upewnić się, co do praw autorskich danego softwere-u, jeżeli nie jest to oprogramowanie freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

  5. Wgrywanie ważnych dokumętów i informacji ze stron internetowych musi być konsultowane z pracownikiem GCI - należy przynosić jedynie czyste nośniki

  6. Za szkody wynikłe w przypadku niezastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 3, 4 i 5 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

  7. Należy uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za placówkę chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

  8. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  9. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  10. Osoby korzystające z wyposażenia GCI zobowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy, nie spożywać przy korzystaniu z niego pożywienia oraz napojów, dbać o czystość dłoni oraz obuwia.

  11. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.

  12. Z jednego stanowiska może korzystać wyłącznie jedna osoba w danym czasie.

  13. Interesant korzystający z usług placówki GCI zobowiązany jest do każdorazowego wpisu do księgi osób korzystających z jej usług.

  Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła!